ประวัติ ความเป็นมา

ประวัติของคณะศิลปศาสตร์

             คณะศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2518 ในชื่อ “คณะศิลปศาสตร์”เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2518 สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 11/2 ของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มีศาสตราจารย์สมบูรณ์พิญชยไพบูลย์ เป็นคณบดีคนแรก โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิชาศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษาและนันทนาการ
 ปี พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531 คณะศิลปศาสตร์ยังคงรับภาระงานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิชาศึกษาทั่วไป
              ปี พ.ศ. 2534 คณะศิลปศาสตร์ย้ายมาอยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
             ปี พ.ศ. 2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อรองรับ ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงแยกภาระงานสอนด้านวิทยาศาสตร์ไปอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
              ปี พ.ศ. 2539 คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจด้านการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น คือ เปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่
                   สาขาวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2539
                   สาขาวิชาการโรงแรม ในปี พ.ศ.2540
                   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในปี พ.ศ.2541
                   ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปคณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนใน 5 สาขา คือ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก พลศึกษาและนันทนาการและรายวิชาบูรณาการ
               ปี พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 8 มกราคม 2548 โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
               ปี พ.ศ. 2549 เปลี่ยนชื่อ “คณะศิลปศาสตร์” เป็น “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” ตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
               ปี พ.ศ. 2550 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้กลับมาใช้ชื่อ คณะศิลปศาสตร์ อีกครั้งหนึ่งตาม กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
               ปี พ.ศ. 2550 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย (1ปี) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน) ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง
รายวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
          1. วิชาศึกษาทั่วไป
                   รายวิชาสังคมศาสตร์
                   รายวิชาสาขามนุษยศาสตร์
                   รายวิชาสาขาภาษาตะวันตก
                   รายวิชาสาขาภาษาตะวันออก
                   รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
                   รายวิชาบูรณาการ
          2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว
               สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       
               สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการบิน
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ 

               สาขาวิชาพลศึกษา