ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

             ชื่อ-สกุล

        ปีที่ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์สมบูรณ์ พิชญไพบูลย์        

 ๒๕๑๘  – ๒๕๒๙

อาจารย์ภาณี จุฑามณี 

  ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒  

ศาสตราจารย์(พิเศษ)ประภาศรี อมรสิน 

๒๕๓๒ – ๒๕๓๔

อาจารย์สะอาด โพธิ์ปาน

              ๒๕๓๔ – ๒๕๓๔

รศ.ดร.สมพร พัฒนกำจร

              ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗

อาจารย์พรรณี ธนิตสุขการ

              ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙

อาจารย์ดาวรัตน์ ว่องวิกย์การ 

              ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

              ๒๕๔๒ – ๒๕๕๐

รศ.สยาม ดำปรีดา

              ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘

ผศ.รุ่งฤดี อภิวัฒนศร

              ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี

             ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน