ทำนุศิลปวัฒนธรรม

                             คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                                                                                                            ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามหลักแนวคิด “7 Greens”                                                                                                                                                          เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม