ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบล ธัญบุรี อําเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12110

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปศาสตร์

ลำดับ
 
เบอร์ภายใน
หมายเหตุ
1
ห้องคณบดี
4931
 
2
ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
4932
 
3
ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4933
 
4
ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4935
 
5
อาคารสถานที่
4938
 
6
สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ
4968 – 69
 
7
สาขาภาษาตะวันออก
4955
 
8
สาขาภาษาตะวันตก
4952 – 54
 
9
สาขาพลศึกษาและนันทนาการ
4973
 
10
สาขามนุษยศาสตร์
4957 – 58
 
11
สาขาสังคมศาสตร์
4960 – 61
 
12
หัวหน้าสำนักงานฯ
4939
 
13
สารบรรณ
4930
FAX 02-577-5017
14
บุคลากร
4947
 
15
เอกสารการพิมพ์
4948
 
16
การเงิน
4946
 
17
พัสดุ
4950 – 51
 
18
ทะเบียน
4974
 
19
สหกิจศึกษา
4971
 
20
ห้องสมุด
4965
 
21
ห้องคอม ชั้น 4
4959
 
22
ศูนย์เทคโนฯ ชั้น 6
4966
 
23
ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช
4942
FAX 02-577-5034
24
อาคารบรรยายรวม
3125
 
25
ห้องเอกสโรชาชั้น 1
4978
 
26
ห้องปทุมธัญญา ชั้น 5
4963
 
27
ห้องธาราโกสุม ชั้น 5
4964
 
28
ห้องสโมสรนักศึกษา
4977
 
29
รปภ.หน้าลิฟต์
4978
 
30
รปภ.หน้าห้องทะเบียน
4976
 
31
งานประกัน
4929