คณาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิภัทร์ ไทรเมฆ

หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิศากร สิงหเสนี

โทร.02-549-4960-1

รองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์นพัส ภูมิกิตติพิชญ์

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรรฐมาศ์ 
พสิษฐิ์ภคกุล

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพิศ บุญลาภ

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ตหญิง ยุวดี กวาตระกูล

โทร.02-549-4960-1

ดร.อารีวรรณ หัสดิน

โทร.02-549-4960-1

ดร.หวานใจ หลำพรม

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธัช โฆษิตโภคิน

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตร์

โทร.02-549-4960-1

ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์

โทร.02-549-4960-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สนิทเดช จินตนา

โทร.02-549-4960-1

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์

โทร.02-549-4960-1

ดร.สุรศักดิ์ โจถาวร

โทร.02-549-4960-1