คณาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิสุทธิ์ สีนวล

หัวหน้าสาขามนุษศาสตร์

โทร.02-549-4957-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา

โทร.02-549-4957-8

ดร.อัญชลี ปิยปัญญาวงค์

โทร.02-549-4957-8

อาจารย์เพ็ญนภา ทองคำ

โทร.02-549-4957-8

อาจารย์นงลักษณ์ ไหว้พรหม

โทร.02-549-4957-8

อาจารย์นครินทร์ กลั่นบุศย์

โทร.02-549-4957-8

อาจารย์วริสรา สุกุมลจันทร์

โทร.02-549-4957-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิดา สมประจบ

โทร.02-549-4957-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พิเภก

โทร.02-549-4957-8

ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝง

โทร.02-549-4957-8

ผศ.ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา

โทร.02-549-4957-8