คณาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องเกียรติ คุณาสถิตย์ชัย

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันตก

โทร.02-549-4984

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์

โทร.02-549-4949

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์

โทร.02-549-4953

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ สงคง

โทร.02-549-4949

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตา สิทธิรณฤทธิ์

โทร.02-549-4949

ดร.สุลกัณยา บุญยโยธิน

โทร.02-549-4983

ดร.วัญเพ็ญ ภุมรินทร์

โทร.02-549-4949

อาจารย์กุมุท พุทธานุ

โทร.02-549-4949

อาจารย์ประภาพร เล็กดำรงค์ศักดิ์

โทร.02-549-4949

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ดาบส

โทร.02-549-4984

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย ใจศิริ

โทร.02-549-4949

อาจารย์นิกร เทพทอง

โทร.02-549-4949

อาจารย์พิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล

โทร.02-549-4949

อาจารย์สุอาสาหฬ สุวรรณเทพ

โทร.02-549-4949

อาจารย์มงคลไชย เทียนสุดีนนท์

โทร.02-549-4949

อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี

โทร.02-549-4949

ดร.เบญจพร มีพร้อม

โทร.02-549-4953

อาจารย์นฤมล พิ่งแก้ว

โทร.02-549-4949

อาจารย์จิรัชยา บุญประสงค์

โทร.02-549-4949

อาจารย์กุลศิริ วรกุล

โทร.02-549-4953

ดร.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์

โทร.02-549-4953

อาจารย์จริยาภรณ์ ตาปิน

โทร.02-549-4953

อาจารย์ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน

โทร.02-549-4949

อาจารย์ชนกนาถ จีนศรี

โทร.02-549-4949

อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว

โทร.02-549-4949

ดร.อารัมภ์ เอี่ยมละออ

โทร.02-549-4949