คณาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก

อาจารย์ฌานิศ วงศ์สุวรรณ

หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก

โทร.02-549-4955

รองศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ เพชรรัตน์

โทร.02-549-4955

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรัญญา แสนสระ

โทร.02-549-4955

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

โทร.02-549-4955

อาจารย์รพี สว่างแจ้ง

โทร.02-549-4955

อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน

โทร.02-549-4955

อาจารย์อุษณา อารี

โทร.02-549-4955

อาจารย์จิตรา เนตรสว่าง

โทร.02-549-4955

อาจารย์นลินี ติยะสันต์

โทร.02-549-4955

อาจารย์ปาริฉัตร พยุงศรี

โทร.02-549-4955

อาจารย์พรพรรณ ทองบัญชาชัย

โทร.02-549-4955

Mr.Yuichiro Kaneta

โทร.02-549-4955