คณาจารย์ประจำสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รักษวงค์

หัวหน้าสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

โทร.02-549-4981

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ตันสิน

โทร.02-549-4981

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวร จันทรกร

โทร.02-549-49781

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา แตงอ่อน

โทร.02-549-4981

อาจารย์อินทรา ทับคล้าย

โทร.02-549-4981