คณาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว

ดร.พิมอร แก้วแดง

หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว

โทร.02-549-4968

อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ

โทร.02-549-4968

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพิกา ทองรมย์

โทร.02-549-4968

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุรา สวนศรี

โทร.02-549-4968

ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

โทร.02-549-4968

อาจารย์อัจณีรา ทิวะสิงห์

โทร.02-549-4968

อาจารย์พนัส สืบยุพล

โทร.02-549-4968

อาจารย์ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร

โทร.02-549-4968

ดร.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์

โทร.02-549-4968

ดร.อมราวดี คำบุญ

โทร.02-549-4968