อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการโรงแรม

ดร.วัฒนา ทนงค์แผง

หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม

โทร.02-549-4969

อาจารย์ศิราวุฒิ ยศทนนท์

โทร.02-549-4969

อาจารย์บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์

โทร.02-549-4969

อาจารย์สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล

โทร.02-549-4969

อาจารย์พอพิมพ์ ตันติอธิมงคล

โทร.02-549-4969

อาจารย์พรนภา ธนโพธิวิรัตน์

โทร.02-549-4969

อาจารย์ทัฒพิชา หฤทัยวรกุล

โทร.02-549-4969

อาจารย์ฐาณุพัชช์ จิตภัคดีภรรัชต์

โทร.02-549-4969

อาจารย์กนกภรณ์ ครุฑภาพันธ์

โทร.02-549-4969

ดร.ภูมิพัฒน์ ฉายา

โทร.02-549-4969

อาจารย์สุปรียา สืบสุนทร

โทร.02-549-4969

ดร.ไกรฤทธิ์ คล้ายสีแก้ว

โทร.02-549-4969

ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ

โทร.02-549-4969