ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

โทร.02-549-4930