ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
“คุณธรรมนำหน้า  วิชาการกล้าแกร่ง  เข้มแข็งปฏิบัติ  พัฒนาตนเองและสังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตนักศึกษาสู่ระดับสากล มีคุณธรรมนำสังคม
อัตลักษณ์ของคณะ
ความรู้ดี  คุณธรรมเด่น เน้นปฏิบัติสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 ปณิธาน (Determination)
คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้แก่คณะวิชาชีพอย่างทั่วถึง และมุ่งหวังที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 พันธกิจ(Mission)
1.  จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์
2.  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.  บริการทางวิชาการและบูรณาการความรู้จากผลงานวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
5.   ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
6.  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 การแบ่งส่วนราชการ
 • สำนักงานคณบดี
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • สาขาสังคมศาสตร์
  • สาขามนุษยศาสตร์
  • สาขาพลศึกษาและนันทนาการ
  • สาขาวิชาภาษา
   • สาขาภาษาอังกฤษ
   • สาขาภาษาตะวันออก
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • สาขาการท่องเที่ยว
   • สาขาการโรงแรม
 
สีประจำคณะ
     สีเหลือง