การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ