บุคลากรงานสกิจ

สายงานบริหารงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รูปเล็ก
ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
รูปเล็ก1
อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
ประสานงานสาขาการท่องเที่ยว
รูปเล็ก2
อาจารย์ธิญษภา เสถียรคมสรไกร
ประสานงานสาขาการท่องเที่ยว

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here