บุคลากรงานสกิจ

สายงานบริหารงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.รสสุคนธ์ สงคง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

ดร.เบญจพร มีพร้อม

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

อาจารย์กุลศิริ วรกุล

ประสานงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ฐิญภา เสถียรคมสรไกร

ประสานงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ภูมิพัฒน์ ฉายา

ประสานงานสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

นางสาวกรรณิการ์ สงวนดี

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

อาจารย์ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน

ประสานงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน