คณาจารย์ประจำสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รักษวงค์

หัวหน้าสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สวนศรี

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล สุขเกษม

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลาด สว่างแจ้ง

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต เชาว์ลิไลย

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ตันสิน

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังวร จันทรกร

โทร.02-549-4973

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา แตงอ่อน

โทร.02-549-4973