งานบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียรู้สู่การเป็นนวัตกร  Download ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร Download แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร