ประกาศราคากลาง

  ประกาศราคากลางค่าจ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน  Download ประกาศราคากลาง_จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ณ 16 มี.ค. 65 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

  ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 38 เล่ม  Download  ประกาศราคากลาง_จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสัน  ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

  ประกาศราคากลางค่าบริการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 2 ปี  Download ประกาศราคากลาง_ค่าบริการการใช้งานระบบบริ ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

 

  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำดี ขนาด 15 KW จำนวน 2 ตัว  Download  ประกาศราคากลาง_จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำดี ณ  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565