ประกาศราคากลาง

  ประกาศราคากลาง จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 50 เล่ม คณะศิลปศาสตร์  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564  Download  ประกาศราคากลาง_จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

  ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Download  ประกาศราคากลาง_จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  Download  ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมัน Fleet Card ปี 65  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564