ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียด ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง   (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียด แผนจัดซื้อ_จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 11  กรกฎาคม 2562)

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียด แผนจัดซื้อ_โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)