ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

2 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

25 กรกฎาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมฝ้าเพดานและจ้างเหมาติดตั้ง เปลี่ยนสายไฟ จำนวน 3 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

25
20 กรกฎาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อม ติดตั้ง รื้อถอดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 รายการ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียด ราคากลาง ปร […]
5 กรกฎาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 15 รายการ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

28 มิถุนายน 2022

ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 51 เล่ม คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

31 พฤษภาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถเข็นและเปลี่ยนล้อรถเข็น จำนวน 2 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

31 พฤษภาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565