งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษา

1. แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-07) docpdf

2. แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-08) docpdf

3. แบบแจ้งโครงงานรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา docpdf

4. แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน (สก-17) docpdf

5. สก14_ศหกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร docpdf

6. สก14_ศหกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม docpdf

7. สก14_ศหกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน docpdf

8. สมุดบันทึการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา doc / pdf

9. สก191 แบบคำร้องขอเปลี่ยนรูปแบบการฝึกเสริม doc

สำหรับอาจารย์

1. สก10 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษา  docpdf

2. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สก-13) docpdf

3. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา docpdf

สำหรับอาจารย์นิเทศออนไลน์

1. บันทึกข้อความขออนุญาตนิเทศออนไลน์ doc / pdf

2. ขั้นตอนขออนุญาตนิเทศออนไลน์ doc / pdf

3. เอกสารแนบเบิกนิเทศ Onlilne doc /pdf

4. ตารางสรุปรายชื่ออาจารย์ขอนิเทศออนไลน์ excel / pdf