อาจารย์วายูน เอกสกุลไพบูลย์

          อาจารย์วายูน  เอกสกุลไพบูลย์
  MRS. WAYOON  AEGSAKULPAIBOORN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาควิชา/กอง คณะศิลปศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494986  โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร  02-5775017  Email 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
ร.ม.
 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ไทย
2539
สค.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน .  2539
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)         ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการฑูต
            (ภาษาอังกฤษ)     International Relations and Diplomacy
อันดับ 2   (ภาษาไทย)         ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
            (ภาษาอังกฤษ)     Information Technology for Aviation Service Industry
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2558
ศักยภาพของท่าอากาศยานไทยต่อการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค หลังเข้าสู่ AEC
 
2558
ศักยภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคหลังเข้าสู่ AEC
 
2016
China’s Foreign Policy for Disputes over Spratly Island
 
.