ผศ.ปราจิต ทิพย์โอสถ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราจิต  ทิพย์โอสถ
              MR.PRACHIT THIPOSOT

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ      มนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494930  โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร  02-5775017  Email 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2533
กศ.ม.
พลศึกษา
 
มศซ.ประสานมิตร
ไทย
2526
ศษ.บ.
พลศึกษา
 
ม.ขอนแก่น
ไทย
2524
ปกศ.สูง
พลศึกษา
 
วิทยาลัยพลศึกษา การศึกษาชั้นสูง มหาสารคาม
 
ไทย
2524
มศ.5
 
คณิต-ภาษา
รร.สารคามพิทยาคม
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   16 พฤษภาคม 2526
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)          ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
          (ภาษาอังกฤษ)     Sports Skills for health
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         นันทนาการ
           (ภาษาอังกฤษ)    Recreation