ผศ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล
              MR. SOPON SATORNSUMRITPOL

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาไทย.  ภาควิชา/กอง  ภาษาตะวันออก.
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494955.  โทรศัพท์ (มือถือ)    โทรสาร  025775017  Email.  
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2533
ค.ม.
 
การสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ไทย
2527
ค.บ.
ภาษาไทยและฝรั่งเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2523
มศ.5
ศิลป์-ภาษา
โรงเรียนปทุมคงคา
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1  มิถุนายน  2533
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          (ภาษาอังกฤษ)     Thai for Communication
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ศิลปะการพูด
           (ภาษาอังกฤษ)    Arts of Speaking
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2555
2556
การใช้คำภาษาไทยแทนมโนทัศน์ Gender
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2559
2560
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2560
2561
โครงการวิจัยภาษาในวัฒนธรรมข้าวจังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2562
การสร้างสื่อออนไลน์ YouTube และ podcast เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2562
การศึกษาปมขัดแย้งในวรรณกรรมจีนเรื่องซ้องกั๋ง
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี