หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

                                     สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
ชื่อภาษาอังกฤษ      :     Master  of Arts Program in Public Management Innovation
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)         :      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)           
ชื่อย่อ (ไทย)          :      ศศ.ม. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :      Master of Arts (Public Management Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :      M.A. (Public Management Innovation)
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท   หลักสูตร  2  ปี
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
โครงสร้างรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36   หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ
  • นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
  • บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
  • อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
  • ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  • อาชีพอิสระอื่น ๆ
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
            มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการปรับตัว และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก และพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้ารองรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้นความวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามยุคสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 วัตถุประสงค์
            เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศอย่างยั่งยืน
            เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ นำไปสู่การวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรมทางการจัดการที่หลากหลายมิติแบบบูรณาการ
            เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการองค์ความรู้  บนพื้นฐานการวิจัย รวมทั้งสามารถต่อยอดเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในเชิงสังคมได้