อาจารย์พาริดา พรหมบุตร

          อาจารย์พาริดา พรหมบุตร
        MISS. PARIDA BRAHMAPUTRA

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาควิชา/กอง คณะศิลปศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494986  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-1513442  โทรสาร  02-5775017  Email parida.namfon@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2556
2561
กจ.ม
การจัดการการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
ไทย
2545
2549
บช.บ.
การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 กรกฎาคม 2563
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การบริหารการบิน
          (ภาษาอังกฤษ)    Aviation Management