อาจารย์ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน

          อาจารย์ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน
         MISS. PARNKAN VIJITSANGUAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาควิชา/กอง คณะศิลปศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494986  โทรศัพท์ (มือถือ) 061-2969955  โทรสาร  02-5775017  Email kate.parnkan@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2562
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
การจัดการการบิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ไทย
2533
2536
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาการ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ไทย
วันที่เริ่มต้นท างาน  1 กรกฎาคม 2563
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การบริการบนเครื่องบิน…
          (ภาษาอังกฤษ)    In-flight     Service
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การจัดการการบิน
           (ภาษาอังกฤษ)   Aviation Management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2564
2564
นิสรา แพทย์รังสี วัลภา จันดาเบ้า ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน และมรกต ศิริบุญชัย (2564). การ วิจัยทางธุรกิจการบิน. วารสารวิจัยสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564) หมายเลข ISSN 2284- 7171(Print)
 
2563
2563
ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน และซ๊อส อักษรกิตติ์ (2563). บทบาทภาวะผู้น าของพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน บนเครื่องบิน. วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563