อาจารย์วัลภา จันดาเบ้า

              อาจารย์วัลภา จันดาเบ้า
           MISS. Wanlapa Jandaboue

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาควิชา/กอง คณะศิลปศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494986  โทรศัพท์ (มือถือ) 087-9887373  โทรสาร  02-5775017  Email Wanlapa.jan@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2552
2555
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
การบริหารการบิน
ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ไทย
2531
2535
ศิลปศาสตร์ บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ม.ขอนแก่น
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  12 ธันวาคม 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การบริหารการบิน
          (ภาษาอังกฤษ)    Aviation Management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2564
2564
นิสรา แพทย์รังสี วัลภา จันดาเบ้า ปารย์กัญจน์ วิจิตร สงวน และมรกต ศิริบุญชัย(2564). การวิจัยทาธูร กิจการบิ. วารสารวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564) หมายเลข ISSN 2284-7171(Print).
 
2560
2561
วัลภา จันดาเบ้าและชุติวดี สิทธาพร. (2561). การ วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าทของ พนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินต่อการควบคุมดูแลสถานการณ์ ประเภทไฟไหม้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อ สถานการณ์จริ. วารสารวิทยาลยดุสตธานี ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ (พ.ค.) หน้า 327-339.