อาจารย์พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ

         อาจารย์พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ
      MISS.PLOYWARIN SANGSOMBOON

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  อุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาควิชา/กอง คณะศิลปศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494986  โทรศัพท์ (มือถือ) 092–7938660  โทรสาร  02-5775017  Email ploywarin_s@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2561
Management Science
Management Science and Engineering
Harbin Engineering University
จีน
2552
2554
Management Science
Management Science and Engineering
Harbin Engineering University
จีน
2551
2552
ประกาศนียบัตร
HSK5
Harbin Engineering University
จีน
2540
2542
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  18 พฤศจิกายน 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การจัดการ
          (ภาษาอังกฤษ)    Management