ผศ.ดร.สังวร จันทรกร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวร จันทรกร
        MISS. SANGWORN JANKORN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  พลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย   ถนน  ตำบลคลอหก  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494981  โทรศัพท์ (มือถือ) 092-614-5661  โทรสาร  02-5775017  Email sangworn_jan@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
 
2560
 
2563
(กศ.ด.) สุขศึกษาและ พลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2541
2545
(ศศ.ม.) พลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2537
2540
(วท.บ.) พลศึกษา
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นท างาน   มิถุนายน 2547
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         ลีลาศเพื่อสุขภาพ
          (ภาษาอังกฤษ)     Social Dance for Health
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         กิจกรรมเข้าจังหวะ
           (ภาษาอังกฤษ)    Rhythm Activities 
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         เต้นแอโรบิก
           (ภาษาอังกฤษ)    Aerobics   Dance
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
           (ภาษาอังกฤษ)    Principles of Exercise for Health
อันดับ 5 (ภาษาไทย)         สมรรถภาพทางกาย
           (ภาษาอังกฤษ)    Physical     Fitness
อันดับ 6 (ภาษาไทย)         กิจกรรมทางกาย
           (ภาษาอังกฤษ)    Physical     Activit
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2553
2555
ปัญหาการเรียนวิชาลีลาศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2555
2557
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน ลีลาศเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพในทัศนะของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ศิลปศาสตร์
2558
2560
ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการจัดการ เรียนการสอนวิชาลีลาศ
ศิลปศาสตร์
2560
2561
ต ารา“ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance  for Health)”
ศิลปศาสตร์
2564
2564
บทความวิจัยนานาชาติ “A Construction of Futsal Skills Tests for Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand.
ศิลปศาสตร์