ดร.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์

              ดร.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์
           MR.RACHAPONG KHIEWPAN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-9240536  โทรสาร  025775017  Email hunteraui@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2555
2560
ปร.ด.
การจัดการการ ท่องเที่ยว
ม.พะเยา
ไทย
2552
2554
บธ.ม.
สื่อสารการตลาด
ม.นเรศวร
ไทย
2547
2551
บธ.บ.
การจัดการ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 21  กันยายน  2563
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        การจัดการการตลาด
          (ภาษาอังกฤษ)    Marketing     Management
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การเงินธุรกิจ
          (ภาษาอังกฤษ)    Corporate     Finance
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
          (ภาษาอังกฤษ)    Supply Chain Management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2557
2558 *1
โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการเก็บรักษาสินค้า ประเภทผลไม้ในสภาพเย็นภายในคลังสินค้า
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
2555
2556 *2
โครงการวิจัยแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ตรา สินค้ามหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 
* 1. นำเสนอผลงานวิจัย “The 3 rd Asia-Pacific Social Science Conference”, Nagoya, Japan
* 2. นำเสนอผลงานวิจัย “International Symposium on Business and Social Sciences”, Hokkaido, Japan
* บทความวิชาการ “ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์เพื่อสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน, วารสารเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจปริทัศน์ ปี 2555”
* ตำรา “กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่พิมพ์ 2560”