อาจารย์กุลศิริ วรกุล

                            อาจารย์กุลศิริ วรกุล
                        MISS KULSIRI WORAKUL

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494953  โทรศัพท์ (มือถือ)  081-9060682 โทรสาร  02-5775017  Email  kulsiri_w@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2556
2560
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรฒ
ไทย
2550
2554
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรฒ
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  3 ธันวาคม 2561
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปนUอย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)        วรรณกรรม ละคร และบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ
           (ภาษาอังกฤษ)    English Literature, Drama, and Poetry 
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ
           (ภาษาอังกฤษ)    English for MICE Business
 อันดับ 3 (ภาษาไทย)        ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา
           (ภาษาอังกฤษ)    English for Edutainment
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปีพ.ศ.
เสร็จปีพ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
25ปี63
วันเพ็ญ ภูมรินทร์ เบญจพร มีพร้อม, นิกร เทพ
วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
ทอง, สิตา สิทธฺรนฤทธิ์,กุลศิริ วรกุล, ชนกนาถ
รังสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, (มกราคม –
จินศรี และจริยาภรณ์ ตาปิน. (2563). ทัศนคติ
มิถุนายน 2563) หนUา 29-42.
ในการเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมในการเรียน
(TCI 2)
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
มงคลธัญบุรี