ผศ.นพรัตน์ พิเภก

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พิเภก
          

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949578  โทรศัพท์ (มือถือ) 062-4251454  โทรสาร  025775017  Email sleepysmile.phipek@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2534
2536
ปริญญาโท
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2524
2528
ปริญญาตรี
บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 5 กันยายน 2529
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)          บรรณารักษศาสตร์ 
           (ภาษาอังกฤษ)      library science 
อันดับ 2 (ภาษาไทย)           สารสนเทศศาสตร์    
          (ภาษาอังกฤษ)       Information science 
อันดับ 3 (ภาษาไทย)          การเขียนรายงานทางวิชาการ
          (ภาษาอังกฤษ)      Academic Report Writing
อันดับ 4 (ภาษาไทย)          การสืบค้นสารสนเทศ
          (ภาษาอังกฤษ)       Information     Retrieval
ผลงานที่ส าคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค) งานวิจัย
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2561
สารสนเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2559
2560
การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุอ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2557
2558
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีในมุมมองของผู้ใช้บริการในปัจจุบันและ ผู้ใช้บริการในอนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2554
2555
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2552
2553
รูปแบบการถ่ายทอดสารสนเทศตามความ ต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 
บทความวิจัย
 
ปีทีพิมพ์
ชื่อบทความ
การเผยแพร่
2554
รูปแบบการถ่ายทอดสารสนเทศตามความ ต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับพิเศษ เล่มที่ 2) 14,2 (มกราคม – เมษายน 2554), หน้า 530-534.
2558
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี
วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 4, 3 (กันยายน
– ธันวาคม 2015), หน้า 187-197.