ผศ.ดร.ทัศนีย์ ธราพร

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์ ธราพร    
               Assistant Professor Dr.Tassanee Taraporn

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949  โทรศัพท์ (มือถือ)  — โทรสาร  02-5775017  Email 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2528
2532
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ไทย
2538
2538
ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
TAFE ออสเตรเลียใต้
ออสเตรเลีย
2540
2541
ปริญญาโท
การสอนภาษาอังกฤษ
University of South Australia
ออสเตรเลีย
2551
2557
ปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   4 มิถุนายน 2533
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)      การออกแบบหลักสูตรและการสอน
          (ภาษาอังกฤษ)  Curriculum and Instruction Design
อันดับ 2 (ภาษาไทย)      การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
           (ภาษาอังกฤษ) Teaching English for Specific Purposes
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2561
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2563
2564
การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed Learning)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2564
2565
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ (Development of International English Course )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี