อาจารย์เพ็ญนภา ทองคำ

               อาจารย์เพ็ญนภา ทองคำ
          MISS PENNAPHA THONGKHAM

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-54949578  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-6616264  โทรสาร  02-5775017  Email pennapha_t@rmutt.ac.th  
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2548
2550
 
ปริญญาโท
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2540
2543
 
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  3 มิถุนายน 2545
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)        การให้คำปรึกษา
          (ภาษาอังกฤษ)    Counseling
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การเจรจาต่อรอง
          (ภาษาอังกฤษ)    negotiation
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2552
2553
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2554
2555
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2556
2557
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558
2560
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2562
2564
การศึกษาการให้อภัยและพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี