สถิติวิจัย

สถิติการตีพิมพ์
สถิติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2559
สถิติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2560
สถิติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2561
สถิติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2562
สถิติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2563
สถิติแสดงจำนวนงบประมาณ
สถิติแสดงจำนวนงบประมาณและโครงการวิจัยที่ได้รับคณะศิลปศาสตร์
สถิติแสดงจำนวนงบประมาณและโครงการวิจัยที่ได้รับแยกเป็นสาขาวิชา