ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน

                          ดร.สุลกัณยา   บุณยโยธิน
                      Ms. Sulaganya   Punyayodhin

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494983  โทรศัพท์ (มือถือ)  089-4393499 โทรสาร  02ข5775017  Email Sulaganya_p@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2525
2529
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ไทย
2542
2543
กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไทย
2551
2553
M.Phil.
Linguistics
Jawaharlal Nehru University
 
อินเดีย
2553
2560
Ph.D.
 
Linguistics
Jawaharlal Nehru University
อินเดีย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 23 มิถุนายน 2532
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษ
           (ภาษาอังกฤษ)   Teaching English
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
           (ภาษาอังกฤษ)    Linguistics and Applied Linguistics
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         นวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา
           (ภาษาอังกฤษ)    Materials and innovative materials for the Blinds and others
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง (ขั้นตอนศึกษา)
           (ภาษาอังกฤษ)     Materials and innovative materials for the stroke patiants (on the study process)
อันดับ 5 (ภาษาไทย)          จริยธรรมในมนุษย์
           (ภาษาอังกฤษ)     Human Ethics
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2553
2553
Acoustic Space of Vowels with Different Tones: Case of Thai Language.
Jawaharlal Nehru University, India
2553
2553
Durational Contrast and Centralization of Vowels in Hindi and Thai.
Jawaharlal Nehru University, India
2553
2553
A Contrastive Study of F3 Correlation with F2 and F1 in Thai and  Hindi.
Jawaharlal Nehru University, India
2554
2554
Tones in Dysarthria Speech: Thai Speaking Cases of Stroke.
Jawaharlal Nehru University, India
2554
2554
Thai and Hindi Kinship Terms: A socio cultural Study of Linguistic Patterns.
Jawaharlal Nehru University, India
2555
2555
Acquisition of Acoustic Space: A Study of Early and Late ESL and EFL Bilinguals
Jawaharlal Nehru University, India
2556
2556
Siriraj Institutional Review Board, Siriraj Hospital, Thailand: norms and guidelines implementation in a broad perspective. 
Faculty of Libreral Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand
2557
2557
Ethical Guidelines for Research on Human Subjects in Thailand: Informed Consent Process. 
  2nd Annual Convention on Ethics in Research on Human Subjects: Evolving norms and
  guidelines for the Indian context. 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand
2561
2561
Project-Based Learning upon Storytelling for Thai Students: Under Independent Study Supervision. 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand
2563
2563
Game Based Learning Approach in English Language beyond Playing and Learning Match. 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, thailand
2560
2561
โครงการวิจัยเรื่องเส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีแห่งข้าว โครงการวิจัยชุดโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ สธ) ปี
  พ.ศ. 2560
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
2564
โครงงานวิจัยเรื่องสื่อการเรียนรู้เพื่อผู้พิการทางสายตา: อักษรเบรลล์พื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หลายมิติ
สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2564
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานานชาติ)
สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2564
ปัจจุบัน
ครูอาสาและอาสาสมัครมูลนิธิครูถุงนอนสอนหนังสือ “Sleeping Bag Teacher”
มูลนิธิครุถุงนอนสอนหนังสือ “Sleeping Bag Teacher”
2564
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการศึกษามูลนิธิครูถุงนอน “Sleeping Bag Teacher” ขบวนการโลกแสนสวย
มูลนิธิครุถุงนอนสอนหนังสือ “Sleeping Bag Teacher” ขบวนการโลกแสนสวย
2564
ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายการศึกษา ชมรมรักชาติชุดไทยจิตรลดาปีที่สาม สังกัดมวลชน สมท. กอ. รมน.
 
สังกัดมลวลชน สมท. กอ. รมน.
2562
ปัจจุบัน
ผลงาน การ์ดเล่นเกมประสมคำภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001384 ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1903001384
สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
ปัจจุบัน
ผลงาน Three Knights – A Creative Story with Dimensional Pictures สื่อหนังสืออักษรเบรลล์ ยื่นคำขอลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
ปัจจุบัน
ผลงาน Flashcards matching games for the third grade visually impaired students สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ยื่นคำขอลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี