ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์

            ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
            Mr. Nuttakit Iamsomboon

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย   ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 080-9446541  โทรสาร  025775017  Email  nuttakit_i@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
ปีที่จบ
ระดับ การศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ประเทศ
2562
ปริญญาเอก
ปร.ด.(การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน)
การใช้ที่ดินและ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ไทย
2556
ปริญญาโท
ศศ.ม.(การบริหารและ พัฒนาสังคม)
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ไทย
2553
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารสากล)
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ไทย
2562
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  18 ธันวาคม 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        เทคนิคการสื่อสารสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ)              Social and Environmental Communication
อันดับ 2  (ภาษาไทย)       การพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน
(ภาษาอังกฤษ)              Community Learning and Development
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)              Development of Learning Media
อันดับ 4  (ภาษาไทย)       การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(ภาษาอังกฤษ)              Community     Participation
อันดับ 5 (ภาษาไทย)        การพัฒนาโครงการแบบสมเหตุสมผล
(ภาษาอังกฤษ)              Logical Framework Approach, LFA
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
ชือเรื่อง
สถานภาพ
แหล่งทุน
การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปู ม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัด สมุทรสงคราม
 
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนงบประมาณรายได้คณะ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
รูปแบบการเรียนรู้ในการแกะสลักฟักทองเพื่อ สืบทอดภูมิปัญญาไทย
หัวหน้า โครงการ
ดำเนินโครงการวิจัยโดยไม่ขออนุมัติ งบประมาณ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
 
ผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพื่อ สร้างแนวทางการยกระดับคุณภาพที่พักสำหรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
 
 
หัวหน้า โครงการ
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถใน การผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี งบประมาณ 2563
โครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป ระบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัย เรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย
 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนา แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 
 
ผู้ร่วมวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่าน กิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หัวหน้า โครงการ
ทุนงบประมาณรายได้คณะ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ผลงานวิจัย / ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
Nuttakit Iamsomboon, Pattarawat Jeerapattanatorn and Piya Duangpatra. “ Guidelines for Community Learning Development toward Water Resources Management in Samut Songkhram Province”. Journal of Liberal Arts RMUTT. 2020; 1(2), 159-174. [in Thai].
Kluaymai Wantanang, Metinee Rasadaraksa and Nuttakit Iamsomboon. “Employees’ Diversity Management Influencing Employees’ Performance in One Company Providing Air-Cargo Services” Social Science Journal of Prachachuen Research Network. 2020; 2(2 ), 46-61. [in Thai].
Jesada Udompittayason, Issara Siramanirat, Siriporn yaemmoon, Supit Boonlab and Nuttakit Iamsomboon. “ The Effect of Knee Wrap with Herbal Medicine on the Knee Pain in Osteoarthritis Patients at Ban Khok Hospital, Uttaradit Province” . Community Health Development Quarterly Khon Kaen University. 2020; 8(1), 29-40. [in Thai].
Nuttakit Iamsomboon, Pattarawat Jeerapattanatorn and Pimnapat Bhumkittipitch. “Guidelines for Developing Biomass Energy Comprehension by a Process of Creative Drama at Plai Pong Pang Sub-District, Samut Songkhram Province”. Journal of Liberal Arts RMUTT. 2017; 1(1), 27-55. [in Thai].
ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nuttakit Iamsomboon and Pimnapat Bhumkittipich. “ Creative Drama: Procedure of Improving Renewable Energy Knowledge through New Alternative Learning Skills” . International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2020; 14(11), 656-668.
Nuttakit Iamsomboon, Pimnapat Bhumkittipich and Suraporn Onputtha. “Factors Affecting the Design and Application of Ergonomics Technology in Pumpkin Carving in Order to Inherit Thai Wisdom”. Test Engineering and Management Journal. 2020; 83(4), 1597-1606.
Nuttakit Iamsomboon, Sarakul Sukortprommee and Varisara Klinpratum. “Creating Employee Working Skills and Performance through Organizational Training Practices in ABC Tire Manufacturing Company”. RMUTT Global Business Accounting and Finance Review. 2020; 4(1), 13-30.
Nuttakit Iamsomboon, Pattarawat Jeerapattanatorn and Piya Duangpatra. “E-SCI  Knowledge Framework in Community Water Resources Management”. EnvironmentAsia Journal. 2019; 12(2), 105-115.
 
ผลงานการนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Nisakorn Singhasenee and Nuttakit Iamsomboon. “Adoption of Renewable Energy of Thai People” 9 th National and International Conference on Administration and Management, Bangkok, Thailand, January 25, 2021, 66-70.
Nuttakit Iamsomboon, Pimnapat Bhumkittipich and Suraporn Onputtha. “Wisdom Conservation by Technology Design for Application: The Impact of Influential Factor on Ergonomics Technology to Inherit Thai Pumpkin Carving” 4 th Asian Social Sciences and Business Research Conference, Istanbul, Turkey, July 27-29, 2020, 18-24.
Pimnapat Bhumkittipitch, Nuttakit Iamsomboon, Wanjai Lamprom and Nisakorn Singhasenee. “Social Innovation: Improving the Learning Ability about Renewable Energy in the 21st Century by a Process of Creative Drama” GMSARN on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS, Luang Prabang, Lao PDR, November 27-29, 2019, 1-6.
Nuttakit Iamsomboon, Pattarawat Jeerapattanatorn and Piya Duangpatra. “ Conceptual Model of Participatory Communication for Water Resources Management in Samut Songkhram Province, Thailand” 1 4 th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Kyoto, Japan, April 03-06, 2018.
Pimnapat Bhumkittipich and Nuttakit Iamsomboon. “ Model of Transfer Process on Solar Home System Management in Remote Areas, Thailand” 13 th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand, 1-4 December 2016.