อาจารย์ภูมิพัฒน์ ฉายา

              อาจารย์ภูมิพัฒน์ ฉายา
             MR PHUMIPAT CHAYA

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การจัดการการโรงแรม ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494969  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-0811098  โทรสาร  02-5775017  Email Phumipat_c@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2558
2560
MBA.
Tourism Management
Yanbian University
China
2553
2556
ศศ.บ.
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 17 มิถุนายน 256
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)         การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ
          (ภาษาอังกฤษ)     Personality Development and Service Psychology
อันดับ 2 (ภาษาไทย)         ภาษาจีนสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
           (ภาษาอังกฤษ)    Chinese for Food and Beverage Service
อันดับ 3 (ภาษาไทย)         ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           (ภาษาอังกฤษ)    Chinese for Hospitality Industry
อันดับ 4 (ภาษาไทย)         ภาษาจีนสำหรับงานแม่บ้าน
           (ภาษาอังกฤษ)    Chinese for Housekeeping     
อันดับ 5  (ภาษาไทย)        ภาษาจีนสำหรับงานบริการส่วนหน้า
           (ภาษาอังกฤษ)     Chinese for Front Office
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2563
2564
การศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการบริการต่อความคาดหวังของนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
มทร.ธัญบุรี