อาจารย์บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์

          อาจารย์บุศรา  ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์
    MISS BUSSARA  TUNGSIRIPHATPORN

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การจัดการการโรงแรม ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494969  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-9044178  โทรสาร  02-5775017  Email bussara_t@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2547
2549
บธ.ม.
การจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ไทย
2542
2545
ศศ.บ.
การโรงแรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  15 มีนาคม 2551
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                                           
          (ภาษาอังกฤษ)   Food and Beverage Management                                   
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       บาร์และเครื่องดื่ม                                                
          (ภาษาอังกฤษ)    Bar and Beverages                                            
อันดับ 3 (ภาษาไทย)       การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม                             
           (ภาษาอังกฤษ)   Food and Beverage Operations                                    
อันดับ 4 (ภาษาไทย)       การจัดการธุรกิจการโรงแรม                                     
           (ภาษาอังกฤษ    Hotel Management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2561
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการบริการภายในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มทร.ธัญบุรี
2559
2560
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
มทร.ธัญบุรี