ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

            ดร.ณัฐฐิณีภรณ์  ปิงแก้ว
       Miss Natthineeporn  Pingkaew

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 096-924-1554  โทรสาร  02-5775017  Email krunanja@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2559
2563
    ปร.ด.
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ไทย
2549
2551
วท.ม.
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ไทย
2544
2548
ศศ.บ.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  15 มิถุนายน 2554
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)        นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
          (ภาษาอังกฤษ)    Tourism Recreation
อันดับ 2 (ภาษาไทย)        การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
           (ภาษาอังกฤษ)   Sustainable Tourism
อันดับ 3 (ภาษาไทย)        อุตสาหกรรม MICE
           (ภาษาอังกฤษ    MICE Industry
อันดับ 4 (ภาษาไทย)        การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)   Cultural Tourism     
อันดับ 5 (ภาษาไทย)        การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
           (ภาษาอังกฤษ)   Eco Tourism
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2559
2563
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2563
2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวที่เดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
มทร.ธัญบุรี
2563
ปัจจุบัน
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2563
2563
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อขยายฐานการตลาด
มทร.ธัญบุรี