ดร.อมราวดี คำบุญ

             ดร.อมราวดี    คำบุญ
      MISS. AMARAWADEE   KUMBOON

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 097-9326444  โทรสาร  02-5775017  Email dream.amarawadee@gmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2563
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2554
2556
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2550
2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น (วิชาเอก)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (วิชาโท)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   14 กันยายน 2563
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)       การจัดการท่องเที่ยว
           (ภาษาอังกฤษ)   Tourism Management 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)       การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
            (ภาษาอังกฤษ)  Innovation  Tourism Management 
อันดับ 3  (ภาษาไทย)       การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
            (ภาษาอังกฤษ)  Cultural Tourism Management
อันดับ 4  (ภาษาไทย)       การท่องเที่ยวเมือง
            (ภาษาอังกฤษ)  Urban  Tourism          
อันดับ 5   (ภาษาไทย)      การท่องเที่ยวชายแดน
            (ภาษาอังกฤษ)  Frontier Tourism
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2563
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนในรูปแบบของเมืองคู่แฝดริมแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ทุน วช.