อาจารย์พนัส สืบยุบล

              อาจารย์พนัส  สืบยุบล
           MR. PHANAT SUBYUBON

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  การท่องเที่ยว ภาควิชา/กอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-5494968  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-1488565  โทรสาร  025775017  Email phanat_s@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2561
M.B.A.
Tourism Management
Yanbian University
China
2552
2555
ศศ.บ.
การโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ไทย
2562
2563
Certificate
Tour Guide (English)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  3 มกราคม 256
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)          การสื่อสารภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
           (ภาษาอังกฤษ)      Communicative Chinese for Tourism and Hotel
อันดับ 2 (ภาษาไทย)           ภาษาจีนสำหรับผู้นำเที่ยว
            (ภาษาอังกฤษ)     Chinese for Tour Leader    
อันดับ 3   (ภาษาไทย)         ภาษาจีนสำหรับการนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
            (ภาษาอังกฤษ)     Chinese for Cultural Tourist Attractions
อันดับ 4  (ภาษาไทย)          ภาษาจีนสำหรับการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
            (ภาษาอังกฤษ)     Chinese for Natural Tourist Attractions
อันดับ 5   (ภาษาไทย)         ภาษาจีนเพื่อการนำเสนองานการท่องเที่ยว
            (ภาษาอังกฤษ)     Chinese Presentation for Tourism
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2561
2562
อัจฌิรา ทิวะสิงห์, พิมพิกา ทองรมย์, พิมอร แก้วแดง, ฐิญาภา  เสถียรคมสรไกร, และ พนัส
สืบยุบล. (2562). สื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
คณะศิลปศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
 
2562
2563
โครงการวิจัยการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนัก ท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
คณะศิลปศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
 
 
 
2563
2564
โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการบริการต่อความคาดหวังของนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.ธัญบุรี
2564
2564
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัดสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
มทร.ธัญบุรี