ดร.สนิทเดช จินตนา

              ดร.สนิทเดช จินตนา
            Mr. Sanitdech Jintana

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 080-5889080  โทรสาร  025775017  Email sanitdech_j@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2559
2565
ปร.ด.
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
2552
2555
กจ.ม.
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
2549
2552
รป.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)                 การบริหารภาครัฐ
           (ภาษาอังกฤษ)             Public administratiion
อันดับ 2  (ภาษาไทย)                 นโยบายสาธารณะ และแผนยุทธศาสตร์
           (ภาษาอังกฤษ)             Public Policy  and Strategy plan
อันดับ 3 (ภาษาไทย)                  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
           (ภาษาอังกฤษ)             Community  Economic Development
อันดับ 4 (ภาษาไทย)                 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          (ภาษาอังกฤษ)              Human Resource Management        
อันดับ 5 (ภาษาไทย)                 การจัดการเชิงกลยุทธ์
          (ภาษาอังกฤษ)             Strategic management
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2561
2562
การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกในการรองรับนโยบายระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2561
2562
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง
2561
2562
การวิจัยประเมินผลโครงการบำบัดและการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
จังหวัดสุพรรณบุรี
2561
2562
โครงการบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพอัตลักษณ์และโอกาสในการพัฒนา
จังหวัดน่าน
2562
2563
กระบวนการและผลลัพธ์การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 ไปสู่ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
2563
 
การศึกษาอิทธิพลระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก การปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพของการจัดการการเกษตร และคุณภาพชีวิตในการทำงานของเกษตรกรและชาวประมงภายในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2563
 
การศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2563
 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี
สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2564
 
โครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
จังหวัดปราจีนบุรี