ดร.นางหวานใจ หลำพรม

                ดร.หวานใจ  หลำพรม
              Mrs Wanjai  Lamprom

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 084-6943455  โทรสาร  025775017  Email  wanjai_l@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2553
2561
ปร.ด.
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เน้นวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2542
2545
วท.ม.
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2538
2542
ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)
การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน   1 มีนาคม 2562
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)        เครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
            (ภาษาอังกฤษ)    people’s network on water resources conservation
อันดับ 2   (ภาษาไทย)       พฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้ง
            (ภาษาอังกฤษ)   Water Consumsion behavior and Waste Water Management
อันดับ 4   (ภาษาไทย)       การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
            (ภาษาอังกฤษ)   Social Impact Assessment
อันดับ 5  (ภาษาไทย)        การมีส่วนร่วมของประชาชน
            (ภาษาอังกฤษ)   People participation
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2563
2564
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) หรือ สวก. ปีงบประมาณ 2563
2563
2564
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสมของประชาชนในเขตเมืองศึกษากรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 2563
2556
2557
งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา  (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและความคิดเห็น)
งบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการศึกษาโดยบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ปีงบประมาณ 2556
2556
2557
โครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบการจราจรคาดการณ์น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน (กลุ่มที่ 4) (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและความคิดเห็น)
งบประมาณจากกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2556 ดำเนินการศึกษาโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับ บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2556
2557
โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและความคิดเห็น)
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556
2553
2554
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบและบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ :  ศึกษากรณีเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก ได้รับ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553
2551
2552
โครงการวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาโรงแรมในเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมบริการที่เป็นเลิศ ศึกษากรณีโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส, หลานหลวง  กรุงเทพฯ (ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานโครงการวิจัย)
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2547
2548
โครงการศึกษาภาพรวมและเส้นทางเทคโนโลยี (Technology  Roadmap) ของชาติ 
กรณีศึกษาชุดโครงการวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย  
(ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานโครงการวิจัย)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2547