ผศ.ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
        Miss ISSARA SIRAMANEERAT

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 089-4444214  โทรสาร  025775017  Email issara_sira@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ไทย
2550
2552
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ไทย
2547
2550
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 ตุลาคม 2560
ความเชี่ยวชาญ  (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1   (ภาษาไทย)       วิจัยประชากร
            (ภาษาอังกฤษ)   population research
อันดับ 2   (ภาษาไทย)      ประชากรสุขภาพ
             (ภาษาอังกฤษ)  health population
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2562
2563
การพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบริษัทวี พี ฟอเมติก จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2562
2563
การพัฒนาสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2562
2563
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2562
2563
ผลของโปรแกรมการฝึกแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2561
2562
การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน GAP ในอุตสาหกรรมผลิตมะพร้าว (หัวหน้าโครงการวิจัย)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2561
2562
การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร                                       และผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
2561
2562
การรับรู้และการเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2561
2562
การศึกษาความเครียด พฤติกรรมทางการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคล
สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2559
2560
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2559
2560
การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2559
2560
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคซิกาของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
บทความลงวารสารต่างประเทศ
 1. Siramaneerat I, Agushybana F. (2021). Inequalities in immunization coverage in Indonesia: a multilevel analysis, Rural and Remote Health, 30 April 2021.
 2.  Siramaneerat I. (2021). Perceptions, Knowledge, and Self-Defense Behaviors from COVID-19 of personnel, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Journal of Health Research, 25 May 2021.
 3. Y Meebunmak, P Khamthana, J Intana, S Voraroon, I Siramaneerat. (2021). The Relationship Between Stress And Type 2 Diabetes Mellitus Management In Ratchaburi Province, Thailand, Psychology and Education Journal, 58 (4), 2112-2116.
 4. I Siramaneerat, c Chaowilai. (2020). Impact of specialized physical training programs on physical fitness in athletes, Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2020, 1-11.
 5. W Raksamat, J Phungphol, A Promor, N Sopeng, W Pitpirom, P Boonchakul, I Siramaneerat, (2020). Antibacterial Activity of Sesbania grandiflora (L.) Desv. Bark Extraxt against Pathogens, Thai Pharmaceutical and health science journal, 15 (2) April – June 2020, 24-36.
 6. J Intana, P Khamthana, I Siramaneerat, C Chaowilai. (2019).The Effect of Physical Exercise Program in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Ratchaburi Province, Thailand, The Open Public Health Journal, 2019, 369-373.
 7. P Khamthana, Y Meebunmak, I Siramaneerat (2019) Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand, The Open Public Health Journal, 2019, 248-259.
 8. I Siramaneerat. (2018). Perception of Zika Virus Infection and Its Influence on Zika Preventing Practices of Pregnant Women at the Health Promotion Center Region 5 in Thailand. Medical Journal of Indonesia, Vol. 27 No. 03 September 2018, 201-208.
 9. F Agushybana, I Siramaneerat, A Nugraha, S Mungkhamanee. (2018). Desired Numbers of Children and Related Factors among Adolescents in Indonesia, the Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 9 No 5 September 2018, 53-61.
 10. I Siramaneerat, F Agushybana, Y Meebunmak. (2018). Maternal Risk Factors Associated with Low Birth Weight in Indonesia. The Open Public Health Journal, 2018, Volume 11.
 11. F Agushybana, I Siramaneerat, W Raksamat, S Siriphakhamongkhon. (2017). Population Based Survey of Exclusive Breastfeeding in Indonesia, Pacific Rim Int J Nurs Res 2018; 22(1) 6-17.
 12. I Siramaneerat, F Agushybana, A Nugraha, S Mungkhamanee (2017). Knowledge, attitude, and behavior toward premarital sex among adolescents in Indonesia, Journal of Health Research. 31(6), 447-453.
 
บทความลงวารสารในประเทศ
 1. อิศรา ศิรมณีรัตน์ , ชลิต เชาววิไลย, พนิดา ตันสิน , ไพศาล สุขเกษม , และ อัชรัฐ ยงทวี (2563) ผลของโปรแกรมการฝึกแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความแขงแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกรีฑา, Journal of faculty of physical education, 23(2), July-December 2020.
 2. I Siramaneerat, S Mungkhamanee, W Raksamat, Bhumkittipich, P, Boonlab, S., (2020). Type of Mass Media Exposure Effects on ZIKA-Related Knowledge and Behavior among Pregnancy Women in Thailand, The Bangkok Medical Journal 16 (2), 118-118.
 3. สุพิศ บุญลาภ, อิศรา ศิรมณีรัตน์, กมลทิพย์วิจิตรสุนทรกุล, (2563). ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยง และระบบประกันสุขภาพที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ์ของประชากรไทย, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 21 (2), 337-346.
 4. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วริสรา สุกุมลจันทร์. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านปัญหาน้ำ เน่า เสียกับพฤติกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนที่พักอาศัยอำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 137-144.
 5. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ, อิศรา ศิรมณีรัตน์, ศิริพร แย้มมูล, สุพิศ บุญลาภ, และณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์. (2563). ผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาสมุนไพรต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิษถ์, วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 25-36.
 6. อิศรา ศิรมณีรัตน์ , พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ , ทิพย์วดี ศรีสมทรัพย์ (2563)ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 , หน้า 220-230
 7. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ, วินัย สยอวรรณ, วรายุส คตวงค์, ณัฐสุดา แก้ววิเศษ, และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 1-17.
 8. อิศรา ศิรมณีรัตน์ , ชลิต เชาว์วิไลย , พนิดา ตันสิน , ปราจิต ทิตย์โอสถ , อนงค์ รักษ์วงศ์, สมคิด สวนศรี , สายฝน บูชา (2562) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562 หน้า 335-345.
 9. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์, จักรพล บุตรคำโชติ, สุวรรณี แสงมหาชัย. (2561). ปัจจัยทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 82-90.
 10. สวรรยา สิริิภคมงคล อิศรา ศิรมณีรัตน์ สำราญ สิริิภคมงคล (2561) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับผู้ป่วยอื่น ๆที่มารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 หน้า 42-57.
 11. ชลิต เชาว์วิไลย และอิศรา ศิรมณีรัตน์ (2561) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 29-37.
 12. พิชญ์วรา จันทร์แย้ม และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเวชระเบียน เรื่อง การจัดระบบเวชระเบียนของผู้ป่วยใน สำหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. วารสารคุรุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 58-67.
 13. อุทัย ทับทอง และ อิศรา ศิรมณีรัตน์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชารหัสทางการแพทย์ เรื่อง การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด สำหรับนักศึกษาภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 14-22.
 14. Sarinthorn Mungkamanee., Wilawan Dhanawan., Siriporn Chudjuajean., Issara Siramaneerat. (2017). Experiences of full-time working mothers who exclusively breastfeed for six months. International Humanities, Social Sciences and arts. Vol 9, issue 5, 192-217.
 15. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์, จักรพล บุตรคำโชติ, สุวรรณี แสงมหาชัย. (2561). ปัจจัยทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12(1) เดือน มกราคม – เมษายน 2561.
 16. อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษมาตย์, ชนวีร์ สุรชาตรี, และจักรพล บุตรคำโชติ. (2560). ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2,  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
 17. อิศรา ศิรมณีรัตน์, ณัฐสุภา อาจองค์, ชนวีร์ สุรชาตรี, วันนิศา รักษามาตย์. (2560). ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาของประชาชนในเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัย นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 18-24.
 
 Proceeding 
 1. Farid Agushybana, Sri Winarni, Atik Mawarni, Issara siramaneerat. (2018). The role of husband support to ameliorate unmet need in family planning accessibility in Salatiga municipality of Indonesia. The 18th International conference of public health sciences. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน
 2. Issara siramaneerat, Uthai thabthong. (2017). Comparing two methods of education (multimedia instructional Material versus traditional) on medical record of students at Kanchanabhishek institute of medical and public health. International conference on research in TVET Studies 2017 (ICOR-TVET 2017). 3-5 November 2017. Thai Traditional Medicine College, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
 3. ชมลรรค กองอรรถ และอิศรา ศิรมณีรัตน์ .(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพกับ โรคเบาหวานของประชากรไทย, ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 (หน้า 122-130). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 4. อิศรา ศิรมณีรตัน์, วันนิศา รักษามาตย์ และ อินทุภา นานวน. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามมูลเหตุของการเกิดโรคของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอดด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 5. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ ยุวดี โอฬารวัตร  คมสัน  แฝงฤทธิ์ และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560) หมอพื้นบ้าน ด้านการรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต : กรณีศึกษาพระครูวิบูล คุณากร จังหวัดชัยภูมิ. ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 6. วันนิศา รักษามาตย์ ภัฑรวฎี  เขาหลัก และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ กำจัดเหาของแชมพูสมุนไพรใบยอกับแชมพูสมุนไพรใบยอผสมโป๊ยกั้กของนักเรียน โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดตรัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. กรงุเทพมหานคร:
 7. มหาวิทยาลัยเอเชียรอาคเนย์. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนท์ จังหวัดนนทบุรี
 8. รุ่งฤดี แสงเฉวต, อิศรา ศิรมณีรัตน์, นฤมล อนุ, สายฝน ตันตะโยธิน และพิชญ์วรา จันทร์แย้ม (2560) การพัฒนาสื่อ e-Learning เรื่องการเขียนคำสั่ง SQL ในการจัดทำข้อมูลสถิติทางสาธารณสุข สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกการ นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560. เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 9. สุธินา เศษคง, กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ, อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์. (2560). การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารฤๅษีดัดตนกับท่ากายบริหารมณีเวชที่มีต่อระดับความเจดบปวดกล้ามเนื้อ หลังส่วนบนของบุคลากรโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่ มิติใหม่: บริการสุขภาพปฐมภูมิไทย วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.
 10. ปรมินทร์ โคตรทอง  ศิริพงศ์ หุ่นเภตรา  เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์  และอิศรา ศิรมณีรัตน์. (2560) การศึกษาภูมิ ปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการดูแลมารดาหลังคลอดด้านสมุนไพร จังหวัดสุรินทร์: กรณีศึกษา หมอเพียร บุตรนิต. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่: บริการสุขภาพปฐมภูมิไทย วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.