ดร.อารีวรรณ หัสดิน

              ดร.อารีวรรณ  หัสดิน
          Miss  Areewan Hussadinl

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชา/กอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 025494960-61  โทรศัพท์ (มือถือ) 083-6366459  โทรสาร  025775017  Email  areewan_koy@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2557
2563
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
2548
2551
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
ม.เกษตรศาสตร์
 
ไทย
2544
2547
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์           
ม.บูรพา
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 ตุลาคม  2558
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1  (ภาษาไทย)         การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
           (ภาษาอังกฤษ)     Social and Cultural Change 
อันดับ 2  (ภาษาไทย)         วัฒนธรรม
            (ภาษาอังกฤษ)    Culture
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2561
บทบาทและสถานภาพของสื่อการแสดงพื้นบ้าน “ลำพวน”  กรณีศึกษาอำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี