ผศ.สิตา สิทธิรณฤทธิ์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตา สิทธิรณฤทธิ์
                  Sita Sittironnarit

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ) 080-4326333  โทรสาร  025775017  Email  sita_s@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2554
2556
MA (TESOL)
Teaching English to Speakers of Other Languages
University of Sunderland
อังกฤษ
2543
2546
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  1 กรกฎาคม 2557
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)       การสอนภาษาอังกฤษฯ                                                             
          (ภาษาอังกฤษ)   Teaching English                                                                
อันดับ 2 (ภาษาไทย)       ภาษาอังกฤษ                                                                       
          (ภาษาอังกฤษ)   English Language
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
     2559
    2561
สิตา สิทธิรณฤทธิ์, นิกร เทพทอง (2562). ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 (ILI 2019) ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562. หน้า 574-585.
มทร.ธัญบุรี
2558
2561
สิตา สิทธิรณฤทธิ์. 2558. English for Flight Attendants. ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 157 หน้า ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 01-324-357ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
(ไม่ได้ของบประมาณ)