อาจารย์นฤมล พึ่งแก้ว

              อาจารย์นฤมล  พึ่งแก้ว
             Narumol  Puengkeaw

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร  025775017  Email. 
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2558
2562
ศศ.ม
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ไทย
2548
2551
กศ.ม
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ไทย
2553
2554
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา     ธิราช
 
ไทย
2537
2540
ศศ.บ
 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สถาบันราชภัฎพระนคร
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน  4  มกราคม  2543
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย)      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
          (ภาษาอังกฤษ)  English  for  Communication