อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี

             อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี
             Mr. Montchatry Ketmuni

หน่วยงานที่สังกัด สาขา/แผนก  ภาษาตะวันตก ภาควิชา/กอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  39  หมู่ที่  1.  อาคาร  ซอย.  ถนน  ตำบลคลอหก. อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์. 12110
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0254949  โทรศัพท์ (มือถือ)  089-4914994 โทรสาร  025775017  Email  montchatry@rmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากระดับสูงสุด)
เริ่มปี พ.ศ.
จบปี พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ประเทศ
2546
2551
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2540
2544
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ไทย
วันที่เริ่มต้นทำงาน 1 พ.ย. 2533
ความเชี่ยวชาญ (โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย)
อันดับ 1 (ภาษาไทย) การสอนภาษาอังกฤษ
            (ภาษาอังกฤษ) Teaching English
.
ผลงานที่สำคัญ (วิจัย/ด้านเทคนิค)
เริ่มปี พ.ศ.
เสร็จปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน/โครงการ
หน่วยงาน/บริษัท
2560
2563
ทัศนคติของสถานประกอบการที่มีต่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
2563
2564
การยอมรับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
2563
2564
การใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับที่วางขายในชุมชนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ จังหวัดปทุมธานี
 
ผลงานตีพิมพ์
Ketmuni, M., & Sawatyothin, P. (2021). Entrepreneurs’ Attitude toward English Proficiency of Interns of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Psychology and Education Journal, 58(1), 1478–1483. https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.932
Ketmuni, M., & Naenon, P. (2021). The Use of Board Games to Develop English Vocabulary of Ornamental and Flowering Plants Sold in the Community of Primary 5 (Grade 5) Students at Nikornradburana School, Thailand. Psychology and Education Journal, 58(1), 1484–1489. https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.933
Ketmuni, M. (2021). The Acceptance of Online English Language Learning of Undergraduate Students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Psychology and Education Journal, 58(1), 1464–1470. https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.930
Jungprawate, P., Suansri, M., Suansri, S., & Ketmuni, M. (2021). Factors Affecting Health Tourism Promotion for the Elderly in Nakhon Nayok Province, Thailand. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(8), 2818-2824. https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/4043/3464
Kantamas, S., Ketmuni, M., & Chaloeyprach, W. (2021). Factors Affecting Effectiveness of the Operation in the Internal Quality Assurance for Rajamanagala University of Technology Thanyaburi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(8), 2141-2146. https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3448
Chaloeyprach, W., & Ketmuni, M. (2021). The Acceptance of Using Library Mobile Application of the Students at Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of TechnologyThanyaburi. Psychology and Education Journal, 58(1), 1471–1477. https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.931